Pravila privatnosti

"KING SRBIJA teži da zaštiti lične podatke partnera koji učestvuju u našem partnerskom programu (u daljem tekstu "Partneri"). Ova Politika privatnosti opisuje kako prikupljamo, koristimo i štitimo lične informacije Partnera koji učestvuju u našem partnerskom programu putem veb sajta kingaffiliate.rs (u daljem tekstu "Sajt"). Korisnici će u nastavku pronaći odredbe koje se odnose na obradu ličnih podataka koje se primenjuju tokom bilo koje posete ili korišćenja Sajta od strane Korisnika (u daljem tekstu "Politika privatnosti"). 


1. Opšte informacije


KING® AFFILIATES obrađuje lične podatke Korisnika Sajta u svrhe i u okviru granica Politike privatnosti, tokom bilo koje posete ili korišćenja Sajta. Prilikom obrade ličnih podataka, KING® AFFILIATES se brine da se pridržava važećih zakona i propisa, prvenstveno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 od 13.11.2018.), u daljem tekstu “Zakon”, i Uredbe (EU) 2016/679 od 27.04.2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka, u daljem tekstu “Uredba”. U tom pogledu, i u skladu sa ovom Uredbom, KING® AFFILIATES:

- Je zakonski obavezan da obrađuje lične podatke Korisnika. Ova obrada je objašnjena u Članu 2.1 Politike privatnosti;

- Takođe obrađuje lične podatke kako bi omogućio Korisnicima da koriste Sajt i za potrebne i legitimne svrhe navedene u Članu 2.2 Politike privatnosti;

- Obrađuje lične podatke navedene i za svrhe navedene u Članu 3, uz prethodnu, slobodnu i izričitu saglasnost Korisnika.

Pristupanjem i korišćenjem Sajta, Korisnici se smatraju da su pročitali i prihvatili Politiku privatnosti. Dalje, oni garantuju da su podaci i informacije koje su pružili KING® AFFILIATES tačni.


2. Obrada ličnih podataka koja ne zahteva saglasnost Korisnika


2.1. Zakonske obaveze KING® AFFILIATES i obrada podataka potrebna za korišćenje Sajta

KING® AFFILIATES je vezan zakonskim i regulatornim obavezama kojima su podložni svi operateri igara na sreću i klađenja putem internetai, s jedne strane, i za potrebe autentifikacije Korisnika i omogućavanje korišćenja Sajta, s druge strane, da obrađuje sledeće lične podatke iz razloga navedenih u nastavku. Ova obrada ličnih podataka koju obavlja KING® AFFILIATES ne zahteva saglasnost Korisnika prema Članu 6.1.b) i c) Uredbe. Lični podaci koje Korisnik dostavi se čuvaju u evidenciji koju kontroliše i za koju je odgovoran KING® AFFILIATES u svakom trenutku, kao što je navedeno u Članu 7.1.

a. Koji lični podaci se obrađuju?

Obrađuju se sledeći lični podaci:

- ime, email adresa, broj telefona, podaci o plaćanju i kontakt informacije na Skype-u, Telegram-u i Viber-u za partnere koji učestvuju u KING® AFFILIATE programu;

- bankovni podaci za uplate partnerima;

- istorija pretraživanja i aktivnosti Korisnika na Sajtu, posete (podaci o pretraživaču, IP adresa), posebno korišćenjem kolačića;

- bilo koje druge informacije koje mogu biti razmenjene između KING® AFFILIATES i Korisnika, naime putem emaila ili live chata, tokom registracije Korisnika ili korišćenja igara na sreću i klađenja ponuđenih na Sajtu.

b. Koju obradu podataka obavlja KING® AFFILIATES?

Obrada podataka se sastoji od prikupljanja, evidentiranja, čuvanja, konsultovanja, organizovanja, korišćenja, ukrštanja ili bilo koje druge transakcije koja postaje neophodna ili korisna prema zakonskim i regulatornim odredbama navedenim u Članu 2.1.c). Obrada takođe može obuhvatati prenos ličnih podataka:

- pravnim i administrativnim vlastima, uključujući posebno Upravu za igre na sreću Republike Srbije ili Ministarstvo finansija Republike Srbije;

- dobavljačima KING® AFFILIATES, čije su usluge potrebne za korišćenje Sajta i koji su navedeni na listi koja se može zatražiti od kontakt osobe navedene u Članu 7.5;

c. Koje su svrhe ove obrade podataka?

1°) KING® AFFILIATES je obavezan da obrađuje lične podatke prema Članovima 2.1.a) i b) kako bi ispunio zakonske i regulatorne obaveze kojima je podložan, naime sledeće zakonske odredbe:

- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017);

- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 od 13. novembra 2018);

- Zakon o igrama na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 93/2012-Zakon, 30/2018 i 95/2018).

2°) KING® AFFILIATES takođe obrađuje lične podatke navedene u Članu 2.1.a) za autentifikaciju Korisnika i omogućavanje pristupa i korišćenja Sajta. Ova obrada se tada sprovodi u cilju:

- registracije i upravljanja Partnerima u partnerskom programu;

- komunikacije sa Partnerima u vezi sa partnerskim programom, uključujući podršku i rešavanje sporova;

- obrade plaćanja i isplata Partnerima na osnovu generisanog saobraćaja i provizija.

2.2. Druga obrada podataka koja ne zahteva saglasnost Korisnika

KING® AFFILIATES takođe obrađuje sledeće lične podatke za legitimne svrhe navedene u nastavku. Ova obrada ličnih podataka koju obavlja KING® AFFILIATES ne zahteva saglasnost Korisnika prema Članu 6.1.f) Uredbe. Lični podaci koje Korisnik dostavi se čuvaju u evidenciji koju kontroliše i za koju je odgovoran KING® AFFILIATES u svakom trenutku, kao što je navedeno u Članu 7.1.

a. Koji lični podaci se obrađuju?

Obrađuju se sledeći lični podaci:

- ime, email adresa, broj telefona, podaci o plaćanju i kontakt informacije na Skype-u, Telegram-u i Viber-u za partnere koji učestvuju u KING® AFFILIATES programu;

- bankovni podaci za uplate partnerima;

- istorija pretraživanja i aktivnosti Korisnika na Sajtu, posete (podaci o pretraživaču, IP adresa), posebno korišćenjem kolačića;

- bilo koje druge informacije koje mogu biti razmenjene između KING® AFFILIATES i Korisnika, naime putem emaila ili live chata, tokom registracije Korisnika ili korišćenja igara na sreću i klađenja ponuđenih na Sajtu.

b. Koju obradu podataka obavlja KING® AFFILIATES?

Obrada se sastoji od prikupljanja, evidentiranja, čuvanja, konsultovanja, organizovanja, korišćenja, ukrštanja ličnih podataka navedenih u Članu 2.2.a). Takođe se sastoji od prenosa ovih ličnih podataka trećim stranama, čija se lista može dobiti na zahtev od kontakt osobe navedene u Članu 7.5.

c. Koje su legitimne svrhe obrade podataka?

KING® AFFILIATES obrađuje lične podatke navedene u Članu 2.2.a) za sledeće legitimne svrhe:

- promociju, oglašavanje i marketing svojih novih usluga igara na sreću i klađenja, što uključuje slanje tekstualnih poruka, telefonskih poziva, papirnih ili elektronskih biltena;

- sprovođenje anketa o zadovoljstvu, statističkih studija, analiza trendova i istraživanja tržišta kako bi se poboljšale usluge igara na sreću i klađenja ili informis

ali ili zaštitili Korisnici i sprečili zavisnost od kockanja.

3. Obrada ličnih podataka koja zahteva saglasnost Korisnika

Korišćenjem Sajta KING® AFFILIATES, iz bilo kog razloga, Korisnik izražava svoju slobodnu, pojedinačnu, informisanu i nedvosmislenu saglasnost da izričito ovlašćuje KING® AFFILIATES da obrađuje lične podatke u skladu sa Uredbom, u okviru granica i za svrhe navedene u nastavku, bez predrasuda prema obradi podataka navedenoj u Članu 2.

Lični podaci koje Korisnik dostavi se čuvaju u evidenciji koju kontroliše i za koju je odgovoran KING® AFFILIATES u svakom trenutku, kao što je navedeno u Članu 7.1. Korisnik takođe ima određena prava, uključujući pravo da u bilo kom trenutku povuče svoju saglasnost, prema odredbama Člana 3.4.

3.1. Priroda obrađenih ličnih podataka

KING® AFFILIATES obrađuje sledeće lične podatke:

- ime, email adresa, broj telefona, podaci o plaćanju i kontakt informacije na Skype-u, Telegram-u i Viber-u za partnere koji učestvuju u KING® AFFILIATES programu;

- bankovni podaci za uplate Partnerima;

- istorija pretraživanja i aktivnosti Korisnika na Sajtu, posete (podaci o pretraživaču, IP adresa), posebno korišćenjem kolačića;

- bilo koje druge informacije koje mogu biti razmenjene između KING® AFFILIATES i Korisnika, naime putem emaila ili live chata, tokom registracije Korisnika ili korišćenja igara na sreću i klađenja ponuđenih na Sajtu.

3.2. Obrada podataka

Obrada se sastoji od prikupljanja, evidentiranja, čuvanja, konsultovanja, organizovanja, korišćenja, ukrštanja ličnih podataka navedenih u Članu 3.1. Takođe se sastoji od prenosa ovih ličnih podataka trećim stranama, čija se lista može dobiti na zahtev od kontakt osobe navedene u Članu 7.5.

3.3. Svrhe obrade ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju i obrađuju od strane KING® AFFILIATES za sledeće svrhe:

- registracija partnera u partnerskom programu;

- komunikacija sa partnerima u vezi sa partnerskim programom;

- obrada plaćanja i isplata partnerima na osnovu generisanog saobraćaja;

- sprovođenje anketa o zadovoljstvu, statističkih studija, analiza trendova i istraživanja tržišta za potrebe menadžmenta, marketinga i izveštavanja, uključujući profilisanje koje nije u skladu sa odredbama opisanim u članu 2.2.c);

- analiza performansi partnera i generisanje saobraćaja;

- poboljšanje i optimizacija partnerskog programa.


4. Prava Korisnika


Bez predrasuda prema Članovima 2 i 5, Korisnici mogu ostvariti svoja prava da zatraže ispravku svojih podataka, da se usprotive obradi podataka i da ograniče obradu, prema uslovima i u okviru granica navedenih u nastavku.


4.1. Pravo na pristup


a. KING® AFFILIATES može pružiti Korisnicima sledeće informacije:

- ime i kontakt podatke kontrolora podataka;

- kontakt podatke službenika za zaštitu podataka;

- obrađene lične podatke;

- svrhe za koje se lični podaci obrađuju i pravnu osnovu za ovu obradu;

- primaoce ili kategorije primalaca ličnih podataka, prema potrebi;

- i, ako je relevantno, činjenicu da kontrolor podataka namerava da prenese lične podatke u zemlju van Evropske unije i: ili činjenicu da je Evropska komisija usvojila odluku o adekvatnosti (ili ne), i ako takva odluka nije usvojena, garancije koje nudi zemlja van EU i resurse za dobijanje kopija ličnih podataka.

- Mogućnost prigovora na automatsku obradu njihovih podataka, uključujući profilisanje, osim ako ne postoje opravdani razlozi koji zahtevaju od KING® AFFILIATES da obrađuje ove podatke, kao i mogućnost prigovora na bilo koju obradu njihovih ličnih podataka za marketinške svrhe.

b. Korisnici imaju pravo da zatraže da vide informacije navedene u ovom Članu i u Članu 3.1. u bilo kojem trenutku putem kontakt osobe navedene u Članu 7.5. KING® AFFILIATES će odgovoriti na takve zahteve za informacije u roku od mesec dana.

c. Korisnici mogu dobiti kopiju obrađenih ličnih podataka. KING® AFFILIATES zadržava pravo da zahteva plaćanje za sve troškove nastale prilikom ovog zahteva. Ovi troškovi se računaju na osnovu administrativnih troškova nastalih prilikom zahteva i ne prelaze 20 evra.

d. Korisnici imaju pravo na pristup informacijama ili kopiji u strukturiranom formatu, tako da su im lični podaci dostavljeni u formatu koji ispunjava tehničke standarde koji su na snazi kada je zahtev za pristup podnet. Ovaj format omogućava automatsku čitljivost.

4.2. Pravo na ispravku podataka

KING® AFFILIATES garantuje i obavezuje Korisnike da ažuriraju i isprave svoje lične podatke ako ti podaci postanu netačni ili nepotpuni. Pravo na ispravku podataka može se ostvariti kontaktiranjem osobe navedene u Članu 7.5.

4.3. Pravo na prigovor na obradu podataka

KING® AFFILIATES omogućava Korisnicima da se usprotive obradi svojih ličnih podataka u celini ili delimično iz sledećih razloga:

- Podaci su netačni;

- Obrada više nije potrebna za svrhe za koje su podaci prikupljeni;

- Korisnik je povukao saglasnost;

- Podaci su obrađeni nezakonito.

Pored toga, KING® AFFILIATES omogućava Korisnicima da se usprotive:

- Automatskoj obradi njihovih podataka, uključujući profilisanje, osim ako ne postoje opravdani razlozi koji zahtevaju od KING® AFFILIATES da izvrši ovu obradu;

- Svakoj obradi njihovih ličnih podataka za marketinške svrhe, uključujući profilisanje ako je povezano sa ovim marketingom.

Pravo na prigovor na obradu podataka može se ostvariti kontaktiranjem osobe navedene u Članu 7.5.

4.4. Pravo na zaborav

KING® AFFILIATES se takođe obavezuje da postupi po svakom zahtevu za brisanje ličnih podataka što je pre moguće (pravo na zaborav), kada:

- obrada više nije potrebna za svrhe za koje su podaci prikupljeni;

- Korisnik je povukao saglasnost;

- podaci su obrađeni nezakonito ili moraju biti izbrisani u skladu sa zakonskom obavezom;

- Korisnik se protivi automatskoj obradi svojih podataka, kao što je profilisanje, i ne postoje opravdani razlozi koji zahtevaju od KING® AFFILIATES da izvrši ovu obradu;

- Korisnik se protivi obradi svojih ličnih podataka za marketinške svrhe, kao što je profilisanje, ako je povezano sa ovim marketingom.

4.5. Pravo na ograničenje obrade podataka

Korisnici takođe imaju pravo da ograniče obradu svojih ličnih podataka od strane KING® AFFILIATES kada:

- Korisnik veruje da su lični podaci netačni, dok KING® AFFILIATES proverava tačnost informacija;

- obrada je nezakonita i Korisnik ne želi da se njegovi podaci izbrišu, već traži da se ograniči njihova obrada;

- Korisnik se protivi automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ili obradi svojih ličnih podataka za marketinške svrhe i potrebno je proveriti legitimitet razloga KING@SRBIJA za nastavak ove obrade;

- KING® AFFILIATES više ne zahteva obrađene lične podatke, ali bi podaci trebali biti zadržani za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva;

Pravo na ograničenje obrade podataka može se ostvariti kontaktiranjem osobe navedene u Članu 7.5.

4.6. Prenos podataka kontroloru podataka

Korisnici mogu preneti svoje lične podatke drugom kontroloru podataka bez prigovora od strane KING® AFFILIATES. Da bi takav prenos bio tehnički moguć, Korisnici mogu zatražiti od KING® AFFILIATES da se izvrši direktno od strane njegovog kontrolora podataka.

4.7. Modaliteti

Prava priznata Korisnicima od strane KING® AFFILIATES moraju se ostvariti u skladu sa modalitetima definisanim u članu 7.5.

4.8. Obaveštavanje

KING® AFFILIATES će obavestiti Korisnika o svakom podatku koji je izbrisan ili ispravljen u skladu sa Članovima 4.2 i 4.4, osim ako takvo obaveštenje nije moguće ili uključuje nesrazmerne napore. Ovo obaveštenje će biti poslato putem pisma ili emaila, koristeći kontakt podatke koje je pružio Korisnik.


5. Lokacija, čuvanje i period čuvanja ličnih podataka


5.1. KING® AFFILIATES čuva lične podatke Korisnika na odgovarajući i siguran način u formi koja omogućava njihovu identifikaciju i dostupnost. Podaci se čuvaju i hostuju u Srbiji u Data Centru. KING® AFFILIATES pruža sve potrebne ili korisne sigurnosne garancije u skladu sa važećim tehničkim standardima.

5.2. Lični podaci Korisnika se čuvaju od strane KING® AFFILIATES za svrhe navedene u Članovima 2 i 3. Čuvaju se za period od 10 godina za sve svrhe regulisane Članom 2.a); KING® AFFILIATES zadržava pravo da čuva lične podatke Korisnika iz bilo kojih razloga nametnutih zakonom zbog činjenice da se bavi onlajn igrama na sreću i klađenjem. Korisnici izjavljuju da su informisani o tome i saglašavaju se da, u vezi sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017), KING® AFFILIATES je obavezan da čuva fotokopiju lične karte Korisnika ili dokumenta korišćenog za identifikaciju najmanje deset godina od datuma poslednje aktivnosti igrača na Sajtu. Za sve slučajeve regulisane Članovima 2.2. i 3., lični podaci se čuvaju samo za period potreban za svrhu obrade. Podaci se potom brišu iz evidencije KING® AFFILIATES na zahtev Korisnika poslat kontakt osobi navedene u Članu 7.5. Nakon što završi učešće u partnerskom programu, lični podaci Partnera će biti čuvani 24 meseca u svrhe pravne i računovodstvene svrhe, nakon čega će biti sigurno izbrisani.


6. Odgovornost KING® AFFILIATES – Obrada podataka


6.1. KING® AFFILIATES se obavezuje da osigura da se obrada ličnih podataka vrši na zakonit, lojalan i transparentan način u odnosu na Korisnika. Svaka operacija obrade podataka koju obavlja KING® AFFILIATES biće u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 od 13. novembra 2018) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka, kao i ovom Politikom privatnosti. KING® AFFILIATES će implementirati sve razumne i odgovarajuće mere kako bi osigurao poverljivost, integritet i dostupnost ličnih podataka koje obrađuje. Ove tehničke i organizacione mere objašnjene su u priručniku za zaštitu podataka koji se može dobiti od kontakt osobe navedene u Članu 7.5. Tehničke mere uključuju anonimizaciju i enkripciju ličnih podataka, u zavisnosti od svrhe. Organizacione mere uključuju sprovođenje internih revizija, pored revizija kojima može biti podložan KING® AFFILIATES od strane Komisije za igre na sreću. Ako je potrebno, KING® AFFILIATES i službenik za zaštitu podataka će sprovesti procenu uticaja kada obrada podataka može predstavljati visok rizik za Korisnike.

6.2. Lični podaci Korisnika se ne šalju trećim stranama osim dobavljačima i partnerima KING® AFFILIATES, osim za svrhe navedene u Članovima 2.1, 2.2 i 3 i, shodno tome, ako:

- prenos podataka je obavezan zakonom ili propisom ili kada ga naloži administrativna ili sudska vlast;

- prenos podataka je neophodan za pružanje usluga igara na sreću i klađenja na mreži ili usluga održavanja;

- Korisnik je pristao na takav prenos;

Partner se ne smatra obrađivačem podataka osim ako obrađuje lične podatke Korisnika u ime KING® AFFILIATES. KING® AFFILIATES neće biti odgovoran za obradu ličnih podataka Korisnika od strane partnera koji pružaju svoje usluge u sopstveno ime ili ako dokaže da nije odgovoran za događaj koji je prouzrokovao štetu. Razumljivo je da u slučaju kada KING® AFFILIATES deluje kao partner obrađivača, KING® AFFILIATES će biti odgovoran za štetu prouzrokovanu obradom ličnih podataka suprotno Uredbi ili ovoj Politici privatnosti samo ako nije poštovao obaveze iz Uredbe ili ove Politike privatnosti usmerene ka obrađivačima, ili ako je delovao izvan ili suprotno zakonitim uputstvima partnera. Slično tome, KING® AFFILIATES neće biti odgovoran ako dokaže da nije odgovoran za događaj koji je prouzrokovao štetu.

6.3. KING® AFFILIATES će osigurati da kada obradu obavlja obrađivač podataka u ime KING® AFFILIATES, obrađivač će pružiti dovoljne garancije da su implementirane odgovarajuće tehničke i organizacione mere i, generalno, da je Uredba poštovana. Konkretno, obrađivač je obavezan da poštuje Uredbu i, stoga, vodi evidenciju o aktivnostima obrade podataka.

6.4. KING® AFFILIATES se obavezuje da u slučaju problema sa bezbednošću povezanog sa obrađenim podacima koji mogu uticati na poverljivost, KING® AFFILIATES će prijaviti incident u najkraćem mogućem roku nadležnom organu za zaštitu podataka navedenom u Članu 7.4. KING® AFFILIATES će takođe obavestiti Korisnike na koje se to odnosi, ukoliko povreda ličnih podataka predstavlja visok rizik za prava i slobode Korisnika; Korisnik će biti obavešten putem pisma ili emaila koristeći kontakt podatke koje su pružili.


7. Razno


7.1. Evidencija ličnih podataka i priručnik za zaštitu podataka

Kao kontrolor ličnih podataka, KING® AFFILIATES vodi evidenciju o svim svojim aktivnostima obrade podataka. Ova evidencija sadrži sve informacije o tipu obrađenih podataka, subjektima podataka, potencijalnim primaocima podataka, svrhama obrade podataka i koliko dugo će podaci biti čuvani, kao i opšti opis tehničkih i organizacionih bezbednosnih mera koje su na snazi. Lični podaci koje Korisnik dostavi, svaka obrada ovih podataka i svrhe takve obrade se čuvaju u evidenciji koju kontroliše i za koju je odgovoran KING® AFFILIATES u svakom trenutku. Pored informacija iznad, ova evidencija uključuje:

- opis svrha obrade;

- opis kategorija subjekata podataka i kategorija ličnih podataka;

- kategorije primalaca kojima su lični podaci poslati ili će biti poslati, uključujući primaoce u zemljama van EU ili međunarodnim organizacijama;

- rokove za brisanje različitih kategorija podataka;

- opšti opis tehničkih bezbednosnih mera.

7.2. Celokupan sporazum - izmena Politike privatnosti

Politika privatnosti sadrži sve ugovorne odredbe koje vezuju Korisnike, bez predrasuda prema opštim odredbama u Uslovima korišćenja Sajta čiji su integralni deo. Uslovi korišćenja Sajta ostaju primenljivi za sva pitanja koja se ne odnose na zaštitu ličnih pod ataka. Pored toga, KING® AFFILIATES zadržava pravo da izmeni Politiku privatnosti. Sve izmene stupaju na snagu prema Korisnicima nakon objavljivanja na Sajtu. KING® AFFILIATES se obavezuje da navede datum kada je Politika privatnosti objavljena na Sajtu.

7.3. Dokazna vrednost

Korisnik priznaje da elektronski dokumenti razmenjeni i elektronski podaci prikupljeni tokom njihove registracije ili korišćenja Sajta imaju istu dokaznu vrednost kao da su ovi dokumenti i podaci poslati ili komunicirani na papiru. Stoga se obavezuju da ne osporavaju njihovu snagu ili dokaznu vrednost zbog činjenice da su u elektronskom obliku.

7.4. Organ za zaštitu podataka

U skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka, i Zakonom od 8. decembra 1992, Korisnik ima pravo da zatraži dodatne informacije ili podnese žalbu organu za zaštitu podataka. Nezavisni državni organ za zaštitu podataka je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci su sledeći:

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd

Telefon: +381 11 3408 900

Faks: +381 11 3343 379

Email: [email protected]

7.5. Kontakt – Informacije o identitetu kontrolora podataka i službenika za zaštitu podataka

KING® AFFILIATES može se kontaktirati za sva pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka Korisnika putem sledećih:

- Pismo: Digital Revolution d.o.o. Niš – Medijana, Vojvode Tankosica 40/7, 18105 Niš

- Email: [email protected]

- Telefon: +381 60 0474 410

Kontrolor podataka unutar KING® AFFILIATES je Dragan Đorđević. KING® AFFILIATES je takođe imenovao službenika za zaštitu podataka prema Članu 37 Uredbe navedene iznad. Ova osoba se može kontaktirati putem emaila: [email protected]. Oni su odgovorni za osiguranje da obrada ličnih podataka Korisnika od strane KING® AFFILIATES bude praćena i u skladu sa zakonskim zahtevima.